Преселване на българите в Южна Украйна. Дыхан М. Д.Дихан Михаил Дмитриевич. Преселване на българите в Южна Украйна. – Одесса: Маяк, 2001. – 104 с.

Книга профессора, доктора исторических наук посвящена переселению болгар на Юг Украины. Подаются сведения про количесво переселенцев, время их переселения, из какой местности Болгарии и в какую местность Украины переселились.

СЪДЪРЖАНИЕ

Пред говор.................................................................... 3

Глава първа. ПРЕСЕЛВАНЕ. УСТРОЙСТВО. 
СОЦИАЛЕН СТАТУТ НА КОЛОНИСТИТЕ .......... 8

а) Причини за масовите преселвания на българитс в
Русия............................................................................ 8
б) Второго масово преселваце през 1823-1834 г..... 21
в) Преселването през 1854-1856 г............................ 35
г) От Бесарабия в Таврия.......................................... 36

Глава втора. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 НА БЪЛГАРИТЕ В ЮЖНА РУСИЯ ПРЕЗ XIX В... 41

а) Занаяти. Промишленост. Търговия......................... 44

Глава трета. КУЛТУРЕН И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.. 48

а) Църкви......................................................................... 48
б) Училища и просвета................................................... 52
в) Народни обичаи, традиции, фолклор........................ 67
г) Участие на бесарабскиге българи ..................................
в освободителното движение......................................... 73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................ 80

ПОСЛЕСЛОВ .................................................................. 82

ПРИЛОЖЕНИЕ: Бьлгарските села в Украина и Молдова, 
с посочване годината на основаването им, откъде са бежанците, 
колко семейства и души са се преселили 
и какви села са основали................................................. 90

БИБЛИОЕРАФИЯ.............................................................. 101

Комментарии

Популярные сообщения